Document d’autorització per a la captació i utilització de la imatge de menors que participen en les activitats d’AFA Santa Creu:

 

AUTORITZO a la captació a través de fotografia i/o video de la imatge del menor esmentat durant la participació d’aquest en les activitats contractades amb l’ AFA Santa Creu, a la publicació de les imatges a les pàgines web i xarxes socials de l’AFA, i als portals d’Internet i xarxes socials de les entitats que col·laboren amb l’AFA en l’organització de les activitats. 

La finalitat de la publicació de les imatges serà exclusivament la d’informar de les activitats realitzades. 

Fa extensiva autorització a que l’imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de fotografies o gravacions durant la realització de les activitats organitzades per part de l’AFA Santa Creu i que es puguin utilitzar i publicar a les seves pàgines web, xarxes socials, Instagram, llibres, revistes, filmacions i qualsevol altra mitjà audiovisual de comunicació pública d’AFA, sempre que la seva difusió tingui per finalitat donar a conèixer les activitats d’AFA.

 

ADHESIÓ ALS GRUPS DE DIFUSIÓ DE WHATSAPP: 

Així mateix, sol•licitem el teu consentiment exprés per a adherir-te a les llistes de difusió mòbil a través de l’aplicació WhatsApp i/a enviar-te notícies i imatges de les diferents activitats organitzades per l’AFA Santa Creu en les que participi el/la menor, en l’actualitat i en el futur, a través del mòbil. 

Donat que el dret a la pròpia imatge está reconegut a l’article 18.1 de la constitució i regulat per la llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a    l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la própia imatge, l’AFA Santa Creu demana el consentimet als pares, mares o tutors legals pe poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on aquestes siguin clarament identificables

Reglament Intern AFA Santa Creu